Loading

TIDAL ENERGY

769 Views

TIDAL ENERGY - AN INEXHAUSTIBLE SOURCE

 

Many countries in the world have used energy from the sea. Currently, about 100 companies worldwide are working on converting energy from the ocean into electricity. Energy from the ocean also has more potential than wind energy because water has a higher density than air. "Heavy water" is taken from a barrel of seawater, the energy of which is equivalent to 400 barrels of the finest petroleum.

When learning about wind energy, tidal currents, or ocean waves, most analyzes and assessments say that: Our country has "great potential", with attractive statistics. The problem is that although there is "a lot of quantity" but "lack of quality", it is rarely mentioned, or quite vague.

More specifically, our country has a lot of wind, tidal currents and ocean currents almost all year round, the sea surface area with waves is among the top in the world... But the speed of wind, tides and ocean currents are only at the same level. average, or weak in most of the year, low wave height… These are very important indicators affecting the success or failure of projects when deciding to invest in energy extraction technologies. renewables available in the world.

 

Vietnam with 3,000 km of coastline has great potential to develop energy from waves. However, unfortunately, the investment and exploitation of this clean energy source is quite slow compared to what the world has been doing. At present, marine energy development in our country is only in its very early stages. Besides, Vietnam is still quite slow in considering whether to join the International Group on Ocean Energy.

 

At this time, Vietnam needs to soon join international organizations to be able to effectively implement the green energy strategy, contributing to sustainable socio-economic development

 

In Quang Ninh area, tidal energy density is about 3.7 GWh/km2, Nghe An is about 2.5 GWh/km2 and gradually decreases to Thua Thien Hue area with 0.3 GWh/km2. To the south, Phan Thiet is 2.1 GWh/km2, Ba Ria - Vung Tau with 5.2 GWh/km2.

 

With the characteristics of topography and tidal regime, the Northeast sea belongs to Quang Ninh province and Ho Chi Minh City. Hai Phong is an area with the largest potential for tidal power development in the country, with an installed capacity of up to 550 MW, accounting for 96% of the technical potential of Vietnam's tidal power source. However, this energy source has not been interested in exploiting, it is at the early stage of research, and there are no specific applications for generating electricity from this energy source.

 

In summary, tidal energy is a relatively new renewable energy source, so there are still many difficulties, principles and technology are still experimental problems. Therefore, there are always more corrections and additions through each research. According to initial speculations, the energy produced by this inexhaustible ocean water is enough to last mankind for over 1 billion years. Or the waves, tides, ocean currents... that endure with time, can provide humanity with a huge source of energy.

 

 

 

NĂNG LƯỢNG THỦY TRIỀU – NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÔ TẬN

 

Nhiều nước trên thế giới đã sử dụng nguồn năng lượng từ biển. Hiện nay, có khoảng 100 công ty trên toàn thế giới đang nghiên cứu việc chuyển đổi năng lượng từ đại dương thành điện năng. Năng lượng từ đại dương cũng có nhiều tiềm năng hơn năng lượng gió vì nước có tỉ trọng cao hơn không khí. “Nước nặng” được lấy từ trong một thùng nước biển, năng lượng của nó tương đương 400 thùng dầu mỏ tốt nhất.

Khi tìm hiểu về năng lượng gió, dòng chảy thủy triều, hay sóng biển, đa số các bài phân tích, đánh giá đều cho rằng: Nước ta có “tiềm năng rất lớn”, với những con số thống kê hấp dẫn. Vấn đề là tuy có "nhiều về lượng" nhưng lại "thiếu về chất" thì ít thấy đề cập tới, hoặc khá mơ hồ.

Cụ thể hơn, nước ta có gió nhiều, có dòng thủy triều và dòng hải lưu gần như quanh năm, diện tích mặt biển có sóng thuộc vào hàng top thế giới… Nhưng tốc độ gió, thủy triều, dòng hải lưu chỉ ở mức trung bình, hoặc yếu trong phần lớn thời gian của năm, chiều cao sóng biển thấp… Đây là những chỉ số rất quan trọng ảnh hưởng đến sự thành bại của các dự án khi quyết định đầu tư bằng những công nghệ khai thác năng lượng tái tạo hiện có trên thế giới.

Việt Nam với 3.000 km đường bờ biển có tiềm năng lớn để phát triển năng lượng từ sóng biển. Tuy nhiên, rất tiếc là sự đầu tư và khai thác nguồn năng lượng sạch này khá chậm so với thế giới đã và đang thực hiện. Hiện tại, phát triển năng lượng biển ở nước ta mới chỉ ở giai đoạn hết sức sơ khai. Bên cạnh đó, Việt Nam còn khá chậm trong việc xem xét có nên gia nhập Nhóm Quốc tế về Năng lượng Đại dương.

Lúc này, Việt Nam cần sớm tham gia các tổ chức quốc tế để có thể triển khai hiệu quả triệt để chiến lược năng lượng xanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Khu vực Quảng Ninh, mật độ năng lượng thủy triều đạt khoảng 3,7 GWh/km2, Nghệ An khoảng 2,5 GWh/ km2 và giảm dần đến khu vực Thừa Thiên Huế với 0,3 GWh/ km2. Về phía Nam, Phan Thiết là 2,1 GWh/ km2, Bà Rịa - Vũng Tàu với 5,2 GWh/ km2.

Với đặc điểm địa hình và chế độ thủy triều, vùng biển Đông Bắc thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng là khu vực có tiềm năng phát triển điện thủy triều lớn nhất nước, với công suất lắp máy có thể lên đến 550 MW, chiếm 96% tiềm năng kỹ thuật nguồn điện thủy triều của Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn năng lượng này chưa được quan tâm khai thác, mới ở giai đoạn nghiên cứu sơ khai, chưa có những ứng dụng cụ thể phát điện từ nguồn năng lượng này.

Tóm lại, năng lượng thủy triều là nguồn năng lượng tái tạo tương đối mới nên cũng còn nhiều khó khăn, nguyên lý và công nghệ vẫn còn những vấn đề đang thử nghiệm. Vì vậy, luôn có thêm những điều sửa chữa, bổ sung qua từng lần nghiên cứu. Theo những suy đoán ban đầu, năng lượng do nguồn nước biển vô tận này sản sinh ra đủ dùng cho nhân loại trên 1 tỉ năm. Hay những con sóng, thủy triều, hải lưu… trường tồn với thời gian, đều có thể cung cấp cho nhân loại nguồn năng lượng cực lớn.

 

Tidal Energy 2

 

Other news


SIS CAN UNDERTAKE EPC CONTRACTS

SIS CAN UNDERTAKE EPC CONTRACTS

EPC service (general contractor) of Saigon Industrial Service Company provides throughout the investment project formulation, technical design, ...

BIOMASS ELECTRICITY

BIOMASS ELECTRICITY

Biomass power generation is more and more popular because of its high energy efficiency, environmental protection and other advantages. This is a ...

THERMAL POWER USE NATURAL GAS

THERMAL POWER USE NATURAL GAS

Liquefied natural gas power remains an important part of Vietnam's energy transition story. Investors continuously show a strong interest in this ...

SOLAR FARM

SOLAR FARM

EPC service (general contractor) of solar power projects (solar farm, rooftop, ..) of Saigon Industrial Servive Company (abbreviated as SIS) provides ...

WATER TREATMENT TECHNOLOGY

WATER TREATMENT TECHNOLOGY

Saigon Industrial Service has been cooperating with leading corporations and companies in Vietnam and in the world in the field of clean water ...

OUR PARTNERS AND CUSTOMERS
Về đầu trang