Loading

ON-LINE LEAK SEALING

2761 Views

ON-LINE LEAK SEALING SERVICE

 

When a leak starts, the Operator can:

 • Stop the process will result in Economic loss
 • Let the equipment leak will result in People are in danger, equipment is damaged, the environment is polluted
 • Stop the leak on line is optimal.

We are the exclusive company in Vietnam authorized to provide the Under pressure on line leak sealing service of PETROSEAL company, a company with:

 • More than 40 years experience;
 • 450 Customers in France (750 plants);
 • More than 3000 leaks sealed per year;
 • Over 4 000 Studies per year.

Advantage: Our method allows to stop leaks of different fluids without any interruption, at hight pressure and large operating temperature range:

 • Fluids: steam, water, hydrocarbons, natural gas, acids.
 • Pressure up to 240 Bar
 • Working temperature: from -180°C to +700°C

Field activities: Power plants, Petrochemical, Paper mills, Sugar mills, Pharmaceutical.

Some End User in Viet Nam:

 • Power Plant: Ca Mau Thermal plant, Ha Tinh Thermal plant, Nhon Trach Thermal plant, Phu My Thermal plant.
 • Refineries: Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC (NSPR), Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR), HYOSUNG Oil Refinery.

 

 

Leak sealing 4

 

Leak sealing 1

 

XỬ LÝ RÒ RỈ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG ĐANG VẬN HÀNH

 

 

Khi xảy ra sự rò rỉ đường ống, Đơn vị vận hành có thể:

 • Dừng vận hành gây Thiệt hại về kinh tế
 • Cứ để thiết bị rò rỉ gây Gây nguy hiểm cho con người, hư hỏng thiết bị, ô nhiễm môi trường…
 • Xử lý rò rỉ trên đường ống đang vận hành là phương án tối ưu.

Chúng tôi là công ty độc quyền tại Việt Nam được ủy quyền cung cấp dịch vụ Xử lý rò rỉ trên đường ống đang vận hành của công ty PETROSEAL, là một công ty có:

 • Hơn 40 năm kinh nghiệm;
 • 450 khách hàng ở Pháp (750 nhà máy);
 • Hơn 3000 đơn hàng dịch vụ hàng năm;
 • Hơn 4000 nghiên cứu mỗi năm.

Ưu điểm: Phương pháp của chúng tôi có thể áp dụng cho đường ống vận chuyển các loại dung dịch khác nhau, tại áp suất cao và khoảng nhiệt độ lớn:

 • Loại dung dịch: hơi nước, nước, hydrocarbons, khí thiên nhiên, các loại axit.
 • Áp suất lên đến 240 Bar.
 • Nhiệt độ vận hành: từ -180°C to +700°C đến

Lĩnh vực hoạt động: Nhà máy điện, hóa dầu, nhà máy giấy, nhà máy đường, dược phẩm.
Một vài khách hàng tại Việt Nam.

Một vài khách hàng ở Việt Nam:

 • Nhà máy điện: Nhiệt điện Cà Mau, Hà Tĩnh, Nhơn Trạch, Đạm Phú Mỹ.
 • Nhà máy hóa dầu: Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSPR), Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR), nhà máy Hóa lọc dầu HYOSUNG.

 

Leak sealing 5

 

Other news


TURBINE REPAIR

TURBINE REPAIR

With more than 10 years of experience of experts in the field of maintenance and operation of power plants, SIS provides overhaul services for power ...

VALVE REPAIR

VALVE REPAIR

We are confident that we can provides Service packages for maintenance and repair of valves for any type of industrial valve.

ON-LINE SAFETY VALVES TESTING

ON-LINE SAFETY VALVES TESTING

We provide the On-line safety valves testing service with advantages

THE VIBRATION MONITORING SYSTEM

THE VIBRATION MONITORING SYSTEM

VMS is a vibration precision monitoring system for turbines and major rotating equipment. By monitoring the status of major facilities in power ...

OUR PARTNERS AND CUSTOMERS
Về đầu trang